Szkoła trenerów - Program szkolenia


UWAGA: POTRZEBUJESZ POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE? TRWA PROJEKT POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE
Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
cofund.org.pl/projekty/pozyczki-na-ksztalcenie


TRENING INTERPERSONALNY
40 godz. szkoleniowych

Cele treningu
 • Integracja z grupą warsztatową.
 • Doświadczenie procesu grupowego.
 • Doświadczenie i nazwanie emocji w relacjach z innymi ludźmi.
 • Określenie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych.
 • Określenie własnych granic psychologicznych.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat własnej osoby, porównanie tożsamości własnej z odbiorem przez innych ludzi.


ROZUMIENIE I KONTROLA PROCESU GRUPOWEGO*
Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu umiejętności psychospołecznych. Warsztat, trening, terapia. Deontologia zawodu.
18 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu
 • Pogłębienie świadomości na temat zjawiska procesu grupowego.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania faz procesu grupowego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zadań trenera w poszczególnych fazach procesu grupowego.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej znaczenia dynamiki grupowej oraz umiejętności wykorzystywania dynamiki grupy w celu realizacji celów i zadań warsztatu/szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikowania ról grupowych i wykorzystywania ich do realizacji zadań i celów szkolenia oraz do kontroli dynamiki grupy.


KOMUNIKACJA W PRACY TRENERA
Umiejętności komunikacyjne w pracy trenera. Narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja perswazyjna, emocjonalna i asertywna.
36 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu
 • Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • Zrozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i mowy ciała.
 • Rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi komunikacji pozwalających na kierowanie dynamiką grupy: otwieranie komunikacji, zamykanie komunikacji, przekierowanie komunikacji, zamglanie, łączenie i wiązanie, klaryfikacja.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw komunikacji perswazyjnej:
  – narzędzi wpływu społecznego i ich znaczenia w procesie perswazji,
  – budowania i stosowania komunikatu emocjonalnego,
  – budowania i stosowania komunikatu racjonalnego,
  – typów komunikacyjnych i ich podatności na perswazję.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania komunikacji asertywnej: asertywna obrona własnych praw, asertywna obrona zasad przyjętych w grupie.


PRACA Z OPOREM I RADZENIE SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI
18 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu
 • Zrozumienie zjawiska oporu i przyczyn jego powstawania.
 • Pogłębienie świadomości na temat zachowań i postaw trenera, które mogą powodować sytuacje trudne podczas szkolenia oraz znaczenia profilaktyki oporu.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z oporem.
 • Nabycie wiedzy z zakresu identyfikacji „Uczestników trudnych” i umiejętności adekwatnego reagowania.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi formami sytuacji trudnych: ukryty i jawny konflikt w grupie, łamanie zasad kontraktu, podważanie autorytetu Trenera.


METODOLOGIA PRACY TRENERA
Metodologia pracy trenera, budowanie programów warsztatów, narzędzia pracy warsztatowej, metody ewaluacji swojej pracy.
18 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności budowania scenariuszy warsztatów w oparciu o wiedzę na temat procesu grupowego.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego określania celu warsztatu i budowania planu warsztatu w oparciu o jego cele.
 • Poznanie zasad i rozwój umiejętności w projektowaniu technik pracy warsztatowej: ice-breakery, ćwiczenia energetyzujące i wyciszające, ćwiczenie poprawiające atmosferę w grupie, studia przypadków, analizy video.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego wyboru metody pracy, jako narzędzi pozwalających kontrolować dynamikę procesu grupowego.
 • Poznanie metod ewaluacji postępów Uczestników i pracy własnej.


WARSZTATY AUTORSKIE UCZESTNIKÓW
Weryfikacja merytoryczna i metodologiczna
36 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego projektowania warsztatu szkoleniowego.
 • Doświadczenie siebie w roli trenera warsztatu.
 • Odkrywanie i wzmacnianie własnego stylu pracy trenerskiej.
 • Doskonalenie umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej o zdobytych umiejętnościach oraz planowanie dalszych działań rozwojowych.


KSZTAŁTOWANIE POSTAW ETYCZNYCH I PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO
18 godz. szkoleniowych

Cele warsztatu
 • Kształtowanie postawy trenerskiej zgodnej z etyką zawodową.
 • Zapoznanie się z kodeksem etycznym Trenera.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania dylematów etycznych.
  Zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie syndromu wypalenia zawodowego oraz rozwój umiejętności tworzenia indywidualnego programu profilaktycznego chroniącego przed wypaleniem zawodowym.
 • Nabycie wiedzy z zakresu rozpoznawania objawów klinicznych wśród Uczestników i określania, z kim można a z kim nie należy, pracować warsztatowo.


TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO
24 godz. szkoleniowe

Cele warsztatu
 • Określenie ograniczających przekonań i wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Poznanie własnego sabotażysty i wypracowanie sposobów jego poskromienia.
 • Określenie własnej misji i wizji życiowej.
 • Tworzenie planu rozwoju własnego potencjału.
 • Budowa planu rozwoju kariery na bazie indywidualnych zasobów.


SUPERWIZJA SAMODZIELNIE PROWADZONEGO WARSZTATU
16 godz. szkoleniowych

Cele superwizji
 • Uzyskanie informacji zwrotnej o samodzielnej pracy trenerskiej.
 • Uzyskanie opinii, umożliwiającej ubieganie się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

METRUM Szkolenia.Coaching.Doradztwo
Beata Kozak
ul. Zabrska 3/6, 40-068 Katowice, Polska

Rozwój biznesu

Biuro METRUM
tel. +48 601275427
e-mail: biuro@metrum.edu.pl
www.metrum.edu.pl


Dział Promocji i Sprzedaży
tel. +48 601 275 427

Dyrektor Zarządzający
Ilona Rybak
e-mail: ilona@metrum.edu.pl


Metrum